teisinės pasekmės

Bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimo momento reikšmingumas

Sutuoktinių turtinės teisės nutraukiant santuoką kinta nuo pat santuokos nutraukimo bylos iškėlimo momento, t. y. prašymo nutraukti santuoką pateikimo teismui. Nuo tada pradeda nebegalioti sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisinis rėžimas (įgyjamas turtas nelaikomas bendru), negalioja sudaryta vedybų sutartis, o išlaikymo priteisimo atveju jį mokėti reikės ne nuo santuokos nutraukimo, o nuo prašymo nutraukti santuoką pateikimo teismui dienos.

Buvusių sutuoktinių pavardės

Besiskiriantiems sutuoktiniams suteikiama teisė pasirinkti: pasilikti santuokinę ar iki santuokos sudarymo turėtą pavardę. Tai turi būti aptarta prašyme nutraukti santuoką ir gali būti atlikta neatsižvelgiant į kito sutuoktinio nuomonę, t. y. tokiam pasirinkimui kito sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas. Ši individualaus apsisprendimo teisė gali būti ribojama tik tuo atveju, jei santuoka nutraukiama dėl vieno iš sutuoktinių kaltės. Kaltajam dėl santuokos iširimo gali būti uždrausta pasilikti pavardę, išsiskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendrų vaikų.

Santuokos nutraukimo dėl vieno iš sutuoktinių kaltės teisinės pasekmės

Jei santuoka nutraukiama dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, kaltajam sutuoktiniui yra ribojamos tam tikros teisės:

 • negali laisvai pasirinkti pasilikti (apsispręsti pasilikti) santuokinės pavardės (įtakos turi kito sutuoktinio nuomonė)
 • Netenka teisės į išlaikymą (sutuoktinių tarpusavio išlaikymo atvejis)
 • Negali reikalauti, kad turtiniai santuokos nutraukimo padariniai būtų taikomi nuo tos dienos, kai pradėta gyventi skyriumi
 • Negali reikalauti iš kito sutuoktinio vykdyti jam naudingas vedybų sutarties sąlygas
 • Sutuoktinio kaltė gali būti reikšminga sprendžiant nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos klausimą ir nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta gali būti nustatyta ne su kaltuoju, o su kitu sutuoktiniu, jeigu sutuoktinio kaltė susijusi su jais (pavyzdžiui, žiaurus elgesys su vaikais).

Sutuoktiniui, ne dėl kurio kaltės iširo santuoka, suteikiama teisė:

 • reikalauti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu
 • Turtinę žalą sudaro sutuoktinio dėl santuokos nutraukimo patirtos bylinėjimosi išlaidos, bendro turto vertės nustatymas (pavyzdžiui, ekspertizė) ir kitos išlaidos.
 • Neturtinę žalą sudaro dvasiniai sutuoktinio išgyvenimai, jo patirtas fizinis ar emocinis skausmas dėl neteisėtų sutuoktinio veiksmų ir kt.
 • Reikalauti iš kalto sutuoktinio grąžinti visus šiam padovanotus daiktus, išskyrus vestuvinį žiedą.

Galimybė naudotis sutuoktinio gyvenamąja patalpa

Santuokai iširus paprastai baigiasi ir bendras sutuoktinių gyvenimas. Jei gyvenamoji vieta buvo tik vieno iš sutuoktinių nuosavybė (pavyzdžiui, butas), o su kitu sutuoktiniu lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, teismas, atsižvelgdamas į turimų vaikų skaičių, jų amžių, sveikatą ir kitas aplinkybes, gali nustatyti teisę į svetimo būsto naudojimą, t. y. gyvenimą kito sutuoktinio būste. Teisė naudotis kito sutuoktinio nuosavybe gali būti nustatyta tam tikram terminui, dažniausiai iki tol, kol sutuoktinių vaikai sulaukia pilnametystės. Tuo atveju, kai sutuoktiniai gyvenamąją patalpą nuomoja, jiems skiriantis nuomininko teisės gali būti perkeltos tam sutuoktiniui, kuris lieka gyventi kartu su nepilnamečiais vaikais.

Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas

Sutuoktinių moralinė pareiga remti vienas kitą egzistuoja net tik santuokoje, bet ir po jos nutraukimo. Besiskiriančiųjų tarpusavio išlaikymo klausimai gali būti aptarti vedybų sutartyje arba santuokos nutraukimo sutartyje, pasirašytoje abiejų sutuoktinių. Jei dėl išlaikymo sutuoktiniai nesusitaria, tačiau vienas iš jų mato pagrindą reikalauti tokio išlaikymo, jis gali pateikti prašymą išlaikymo priteisimui, kuomet teismas nagrinėja bylą dėl santuokos nutraukimo. Išlaikymo forma gali būti vienkartinė pinigų suma, periodinės išmokos (mokamos kas mėnesį, tam tikram terminui, pavyzdžiui, keleriems metams ar visai gyvenimo trukmei), arba priteisiamas tam tikras sutuoktinio turtas. Nustatant teisę į išlaikymą ir parenkant jo dydį itin svarbi yra sutuoktinio, kuris reikalauja išlaikymo, turtinė padėtis. Jei sutuoktinis turi pakankamai lėšų, kad pasirūpintų savimi, išlaikymas jam negali būti priteistas.

Aplinkybės, kurioms esant, teismas paprastai pripažįsta, jog vienam iš sutuoktinių reikalingas išlaikymas:

 • sutuoktinis augina bendrą nepilnametį vaiką (-us)
 • Nedarbingas dėl savo amžiaus (senatvės pensija)
 • Nedarbingas dėl sveikatos būklės (neįgalus).

Kai santuoka truko trumpiau nei vienus metus, teismas išlaikymo gali arba nepriteisti, arba priteisti minimalaus dydžio išlaikymą. Jei santuoka nutrūko dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, kaltajam sutuoktiniui išlaikymas apskritai negali būti priteistas. Pats reikalavimas prisiteisti išlaikymą gali būti reiškiamas tik esant santuokoje, ją nutraukiant ar tuomet, kai siekiama santuoką pripažinti negaliojančia. Tuo atveju, jei reikalavimas esant vienai iš šių trijų aplinkybių pareikštas nebuvo, vėliau jo pareikšti taip pat nebegalima.

Vaikų išlaikymas

Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus yra neginčijama ir vaikų atžvilgiu – prigimtinė. Tėvai, būdami santuokoje, lėšas vaiko materialiems ir dvasiniams poreikiams užtikrinti paskirsto bendru sutarimu. Ir santuokos nutraukimo atveju, tėvų pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus nenutrūksta, išlieka lygiaverte abiems tėvams.

Priteisiamas išlaikymo dydis pirmiausia turi būti protingai atitinkantis vaiko poreikius (sergančiam vaikui išlaikymas gali būti reikalingas didesnis, nei sveikam), atspindėti tikrąją tėvų turtinę padėtį, t. y. būti sąžiningai parinktas abiejų tėvų atžvilgiu. Svarbu paminėti, kad sunki vieno iš tėvų turtinė padėtis, turimos mažos pajamos nepanaikina pareigos išlaikyti savo vaikus, o tai įtakos turi tik pačiam išlaikymo dydžiui. Asmenims, turintiems mažas pajamas, vaiko išlaikymas gali būti priteistas ir iš minimalaus mėnesio atlyginimo, ir iš senatvės pensijos ar kitų minimalių gaunamų pajamų.

Vaiko tėvams nutraukiant santuoką abiejų sutarimu, klausimai dėl vaiko išlaikymo aptariami teismui patvirtinti pateikiamoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartyje sutuoktiniai turi susitarti dėl išlaikymo dydžio bei formos (periodiniai mokėjimai, konkreti vienkartinė suma ar kt.), taip pat mokėjimo terminų, atsiskaitymo tvarkos ir pan. Sudaryti sutartį dėl vaikų išlaikymo tėvai gali ir tuomet, kai santuoka nutraukiama vieno sutuoktinių prašymu, dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės. Jei sutuoktiniams šiuo klausimu susitarti nepavyksta, išlaikymas priteisiamas pagal vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) ieškinį, kartu nustatant išlaikymo formą, dydį, mokėjimo tvarką ir kitas privalomai vykdytinas sąlygas. Priteisto išlaikymo sąlygų nevykdymas reiškia teismo sprendimo nevykdymą, todėl kreipiantis į teismą dėl šios pareigos neatlikimo, teismas išduoda vykdomąjį raštą ir išlaikymas išieškomas priverstinai. Tėvų prievolė išlaikyti vaikus baigiasi tik tada, kai:

 • nepilnametis yra emancipuojamas (nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, pripažinimas visiškai veiksniu)
 • Vaikas sulaukia pilnametystės
 • Vaikas yra įvaikinamas
 • Vaikas miršta